Философия: От основането на фирмата целта на REHAU е посредством самостоятелни рецептури за пластмаси да разкрие нови области за приложение. Ние се стремим да заменим обикновените материали с по-здрави полимери и чрез креативни системни решения да предложим подобрени стойности в полза на нашите клиенти.

В над 170 представителства около 19 000 служители в 54 страни допринасят за растежа и успеха на нашето предприятие. REHAU последователно изгражда своята мрежа на пет континента, за да се доближи като партньор до своите клиенти. И в бъдеще нашето фамилно предприятие ще остане независимо и ориентирано към средносрочни и дългосрочни цели, вместо да поставя на преден план краткосрочната печалба. Дейностите днес са насочени към въпроси от значение за бъдещето като енергийна ефективност, възобномяеми енергийни източници, управление на водите, мобилност и Future Living.

Надеждни и иновативни: Благодарение на изключителни иновации и висока надеждност REHAU създава дългосрочни предимства по отношение на конкуренцията. Ние последователно комбинираме специфични познания в три стратегически области на нашия бизнес – строителство, аутомотив и индустрия. С добре обмислени системни предложения и услуги непрекъснато затвърждаваме водещата си позиция в света на ниво продукти, експертни съвети и услуги. Дългосрочната предприемаческа насоченост прави REHAU независим и ненадминат партньор за клиенти по целия свят.

Технология: Инжинерите и техниците в REHAU придружават продукта от развитието до неговото монтиране и употреба. Нашата технология включва получаването на продукт за серийно производство и оптимизация на производствения процес. За това решаваща роля имат нашите специализирани и добре организирани производствени мощности. Освен това предлагаме оптимални условия, като например логистика и доставки точно навреме.

Чрез целенасоченото допълнително преработване на полимерните материали могат да се реализират различни свойства на продуктите. Механичните и технически области разполагат с широка гама от съвременни методи за обработка. Тук високоспециализирани инженери и техници осигуряват необходимата координация с клиента.

При създаването на собствени високотехнологични инструменти, самите създателите и иженери се грижат за постигане на възможно най-добрите резултати. Те разполагат с предимството на опита и най-съвременните машини. Идеалните условия и екипната работа на специалистите от всички нива допринасят за нашия успех.

Най-високо ниво на професионализъм и надеждност: Качеството представлява съществена основа за нашия успеха. С изпълнение на изискванията и желанията на нашите клиенти по отношение на качеството, ние даваме съществен принос за тяхното удовлетворение.

Във всички представителства на REHAU по цял свят се прилагат едни и същи правила и принципи за качество.

Затова REHAU бе награденa от правителството на Байерн с баварската награда за качество през 2011. Благодарение на изключителното качество на продуктите и процесите, както и иновативна концепция за осигуряване на качество, действащата в цял свят група от предприятия е една от носителките на награди в категория Индустрия.

Принципите за качество важат не само за служителите, но и за доставчиците:

 • Ние се поставяме в услуга на клиентите и изпълняваме техните изисквания за качество.
 • Качеството се планира, произвежда, проверява и контролира.
 • Качеството обхваща квалифицираната обработка на запитванията, услугите и спазването на сроковете.
 • Недопускането на грешки е с приоритет пред отстраняването им. Причините за грешки трябва да се отстраняват незабавно.
 • Процесите и системите за управление на качеството непрекъснато се подобряват.

Преработка на полимерни материали:

 • REHAU преработва различни полимери
 • Метод екструдиране във всички възможно осъществими напречни сечения
 • Метод леене под налягане за части на машини със сила на затваряне от 200 kN до 40 000 kN
 • Също използване на специални методи – технология на вътрешно впръскване на газ, двукомпонентно леене под налягане, впръскване
 • Метод екструдиране със сгъстен въздух за части от 1,5 до 250 литра, предимно за системи за разпределяне на въздух, лакиране на задни спойлери и резервоари за вода в автомобилната индустрия

Отговорни действия: Опазването на природните ресурси и развитието на иновативните системи за ефективно използване на енергията са ключови въпроси за бъдещето, с които REHAU вече успешно се занимава. Ние не само разработваме и произвеждаме екологично и икономически разумни системни решения за нашите клиенти, но и напълно съзнателно и отговорно действаме в полза на човека и природата.

Отговорност: В основата на нашата отговорност е политиката за опазване на околната среда на REHAU. На всички места нашата компания използва система за управление на околната среда съгласно ISO 14001, която е съответно сертифицирана. Сертификатите могат да бъдат изискани при необходимост

Безопасност: Нашият отдел Безопасност/Околна среда поема задачи за прилагане и спазване на законите, както и за подобряване на управлението на околната среда. Дейности, свързани с рециклирането, анализ и избор на материали от екологична точка се координират от бизнес областите Строителство, Аутомотив и Индустрия в тясно сътрудничество с отдел Химия.

Дейности: От 50-те години ние събираме отпадъците от производството и ги използваме отново.

От 70-те години нашите продукти носят етикети за материалите, от които са изработени.

В края на 80-те години нашата компания е започнала разработването на различни концепции за изхвърляне на отпадъци.

Оттогава ние разработваме концепции за рециклиране на продукти и компоненти от областта на автомобилната индустрия, които са подходящи за повторно използване.

Ние произвеждаме продукти, които позволяват използването на рециклирни материали, които не са от самия продукт, като напр. контролната шахта RAURECO Recycling, която позволява използването на квалифицирани DSD материали в един технически висококачествен продукт.

Ние разработваме нови полимерни смеси, които позволяват да се комбинират специфичните свойства на материала и да се осигури висококачествено рециклиране на продуктите, произведени от тях.

В допълнение към спазването на международните стандарти, като ISO 14001, REHAU също участва в дейности на месно ниво. Така ние сме член на Пакта за опазване на околната среда – Бавария. Сертификатът може да се изтегли тук: документ за принос на REHAU за опазване на околната среда

Екологична политика: REHAU разработва, произвежда и предлага на пазара продукти и системи от полимерни материали, които отговарят на днешните екологични изисквания по отношение на производството и приложението.

REHAU спазва стриктно всички законови наредби за опазване на околната среда. По своя инициатива и отговорност ние се стремим да надминем правните и регулаторни изисквания.

Възможното замърсяване на околната среда се преценява и ако е възможно се избягва още във фазата на планиране.

Ние насърчаваме чувството за отговорност на нашите служители към околната среда и информираме нашите клиенти за екологичните аспекти на нашите продукти.

Също така и при избора на нашите доставчици ние вземаме под внимание факторът околна среда.

За да се подобрява непрекъснато защитата на околната среда, ние си постявяме екологични цели. Тяхното реализиране ще бъде постигнато чрез прилагането на екологични програми и инициативи.

Централна администрация: Административната централа на групата REHAU в швейцарския град Мури същевременно е и седалище на материалното стопанство и логистиката. Самостоятелното търговско дружество закупува централизирано в цял свят суровини, машини и инсталации за REHAU и освен това организира транспорта и логистиката. При тази дейност най-висок приоритет имат икономичността, качеството, сервизното обслужване, годността на доставките за транспортиране и надежността.

Свързани по цял свят: В цял свят развитата търговска мрежа на REHAU отговаря за това, да бъдат доставяни необходимите материали. Обемът на доставка включва: суровини и покупни части, машини и съоръжения, инструменти, транспортни услуги, спомагателни и работни материали, информационно-технологични услуги, оборудване, както и офис консумативи и много други.

Нашата цел е да се достигнат навсякъде оптимални условия в материалното стопанство и да се осигурят на добра цена необходимите материали, както с нужното качество и количество, така и в правилния момент и на правилното място.

Затова нашата мрежа от доставчици използва едни и същи на всички места процеси на закупуване. Така се гарантират идентичен подход и прозрачност в целия свят. Освен това, последователно прилагания мениджмънт по групи материали осигурява съвместната работа с компетентни доставчици, които редовно се оценяват с помощта на системата за осигуряване на качеството от отдел REHAU Покупки и REHAU Техника.

За повече рентабилност и качество: Политиката на покупките на REHAU е следствие от целите на нашето предприятие. При това във фокуса стои удовлетвореността на нашите клиенти. Успехът на нашите продукти е тясно свързан с тяхното качество и е в пряка връзка с нашата цел, да отговорим на повишаващите се изисквания на нашите клиенти.

Като действаща в световен мащаб група предприятия, REHAU търси креативни и конкурентноспособни доставчици от различни по вид пазари и браншове. Икономическата рентабилност, качеството, сервизното обслужване, възможността за доставка и надеждността имат за нас най-висок приоритет. В нашите партньори – доставчици ние влагаме доверие и очакваме честна и дългосрочна съвместна работа. При това услугите, насрещните услуги и рискове са в балансирано съотношение. От нашите доставчици ние очакваме като партньори заедно с нас да видят къде има потенциал за снижаване на разходите.

Компактно Ноу-хау: Академията REHAU е централният научен институт за нашите полимерно базирани системни решения и услуги в областите строителство и индустрия. За да спазим компетентно нашите обещания за високо качество навсякъде, в целенасочени курсове за обучение ние преподаваме на занаятчиите, търговците и продавачите всички принципи и подробности за нашите изделия и услуги. В нашите центрове за обучение, в търговските офиси на REHAU и на място пред клиентите редовно се провеждат мероприятия на академията.

Само с отлична консултация оптимално може да се използва понтенциалът на нашите системни решения на всички нива. По този начин ние осигуряваме компактно Ноу-хау за нашите продукти. Темите са толкова разнообразни, както и предизвикателствата, с които ежедневно се сблъскват фирмите партньори на REHAU:

 • Производство, монтаж и функция на нашите продукти
 • Логистика и осигуряване на качеството
 • Маркетинг и управление на търговията

Отлично квалифицирани лектори на REHAU Академията последователно оптимизират конкурентноспособността на нашите партньори. Това гарантира предимството на знанието.

История:

 • През 1948 Хелмут Вагнер започва с производството на кедър за обувната индустрия и маркучи за вода. Производствена база е сграда на франконска фабрика за кожа основана през 1907. Производството започва да расте бързо и следователно REHAU вече може да постигне по-голям успех чрез производството на хиляди продукти и системи. С евтини масови продукти още от самото начало компанията не вижда бъдеще и се фукусира върху развитието и производството на висококачествени технически компоненти и системи, зад които се крие цялото ноу-хау на REHAU.VW Бръмбар с кожена дръжка и праг на автомобилна врата на REHAU
 • 1951: Производство за автомобилната индустрия: кожена дръжка и праг за Фолксваген Бръмбър, основаване на завод Фойхтванген – днес най-голямата производствена база в Германия
 • 1954: REHAU е взела участие в първата операция на сърце в Германия със силиконови маркучи
 • 1958: Екструдиран е първият пластмасов профил за прозорци, както и първите рамки от магнитни ленти за хладилници
 • 1962: Скокът през Атлантическия океан: в Монреал (Канада) отваря първият REHAU завод в Северна Америка
 • 1969: Произведен е първият профил за прозорци RAUCRON
 • 1976: Въвеждане на професия производител на пластмасова форма по инициатива на REHAU в Германия
 • 1978: Произведена е първата автомобилна броня за VW Passat
 • 1979: Централната администрация за Северна Америка се премества в Лисбург, Вирджиния
 • 1984: Тръбата RAUDRIL става на 20 години! 25 милиона метра са положени до тогава
 • 1985: Развитие в лакирането: в завод Браке/Долна Саксония е инсталирана автоматична машина за лакиране
 • 1986: Полагане на първото REHAU подово отопление
 • 1988: REHAU въвежда на пазара техниката с пресоващ пръстен – иновация в областта на отоплението и санитарните материали
 • 1990: Във Фихтах едномилионната BMW-автомобилна броня напуска завода
 • 1994: С ракетата Ariane излита първото силиконово уплътнение RAU-SIK в космоса
 • 1994: В Унгария е първият от дванайсетте филиала в югоизточна Европа
 • 1995: Едно ново развитие навлиза в самолетостроенето: многослойните влакнести материали на REHAU
 • 1998: REHAU прозвежда в голяма серия първия калник за Audi A2
 • 2000: Основателят на фирмата Хелмут Вагнер предава управлението на фирмените групи на синовете си: Йобст Вагнер става президент на Управителния съвет, д-р Файт Вагнер става вицепрезидент
 • 2000: REHAU е първия производител на сертифициран профил за пасивна къща на пазара
 • 2004: Отделяне на медицинската техника: основаване на RAUMEDIC AG като дъщерно фирма на REHAU AG + Co
 • 2005: Основаване на иновационен център Строителство в Ерланген, откриване на център за обучение и новости в Rehau
 • 2006: REHAU получава BME наградата за своята иновативна концепция за доставка и “Best Office Award” за най-добър офис в Европа
 • 2007: Откриване на художествена галерия REHAU ART с постоянна изложба “Ausblick Franz Gertsch”
 • 2007: Наградата Interzum 2007 за изключителните продукти в отдел Мебели
 • 2008: Световната премиера на системата GENEO – напълно армирана прозоречна система от високотехнологичния материал RAU-FIPRO
 • 2009: RELAZZO, системата за тераси базирана на WPC-многослойния материал RAU-WOOD; RAUTITAN – иновативна инсталационна система с полимерни фитинги
 • 2010: REHAU термопомпата допълва енергийно ефективната програма за отопление и охлаждане
Продуктът е добавен към любими
Продуктът е добавен за сравнение.

Нашият уебсайт използва бисквитки. Когато щракнете върху „Приемам“, вие приемате използването на ВСИЧКИ бисквитки.